Modernizacja przedsiębiorstwa

Wyrównanie szans między tymi, którzy urodzili się w świecie analogowym i cyfrowym

 

1. Co to jest modernizacja? 

Modernizacja ma różne znaczenie dla różnych ludzi i organizacji. Dla jednych oznacza odejście od zamkniętego interfejsu z zielonymi napisami do bardziej intuicyjnego interfejsu użytkownika. Dla innych jest to tylko kolejne określenie na digitalizację. Dla wielu termin ten jest dziś używany wymiennie z transformacją cyfrową. Bez względu na to, jak jest ona rozumiana, podstawowy czynnik napędzający modernizację w taki sam dla większości organizacji: zwinność biznesowa, czas wprowadzania produktów/usług na rynek i niższe całkowite koszty posiadania. Mimo iż modernizację biznesową można zdefiniować na wiele sposobów, poniższa definicja jest wystarczająco wszechstronna by można było ją wykorzystać w przypadku każdej inicjatywy modernizacji:

“Modernizacja przedsiębiorstwa jest podróżą ku zrozumieniu i wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstwa w sposób, który zapewni działom biznesowym przedsiębiorstwa i działom IT możliwości wprowadzania innowacji i reagowania na potrzeby ich klientów końcowych w sposób szybki, bezpieczny i spójny”. 

Inicjatywy modernizacyjne nie są niczym nowym. Faktem jest, że w przez co najmniej dekadę wiele organizacji podjęło się realizacji zakrojonych na szeroką skalę, odpowiednio dofinansowanych inicjatyw modernizacyjnych z różnym powodzeniem. Sedno modernizacji zakłada rozłożenie monolitycznych systemów na niewielkie zasoby biznesowe, które można łączyć z innymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi zasobami celem zapewnienia bardziej wartościowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponowne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa to coś, z czym działy IT nie radziły sob zbyt dobrze w przeszłości i dlatego inicjatywy dotyczące modernizacji często przekształcają się w inicjatywy modyfikujące lub zastępujące, które pompują koszty, powodują przekraczanie budżetów i wiążą się z dużym ryzykiem.

W niniejszym opracowaniu zobaczymy dlaczego modernizacja jest obecnie tak gorącym tematem i dlaczego - dzięki praktycznemu podejściu i wykorzystaniu nowych technologii organizacje mogą zapewnić sobie sukces i bardzo wysoki zwrot z tych inicjatyw. Zobaczymy również dlaczego modernizacja jest kluczem do sukcesu dla bardziej wytrawnych, ale obciążonych dotychczasowymi systemami, procesami i procedurami organizacji, które chcą konkurować z organizacjami powstałymi już w cyfrowym świecie, niemogącymi doczekać się zakłócenia działania wielu tradycyjnych przedsiębiorstw.

2. Dlaczego teraz? 

Większość organizacji opera się na korzystaniu z monolitycznych systemów i aplikacji. Komputery mainframe, duże systemy ERP lub CRM oraz inne gotowe rozwiązania, mimo iż sprawdzają się w rozwiązywaniu problemów, do których zostały zbudowane, nie są przygotowane do obsługi nowych trendów, możliwości i zagrożeń obecnej ery biznesu. W tym tkwi zarówno wyzwanie, jak i szansa modernizacji.

 • 2.1.  Baza klientów o dużych możliwościach, ogromnych wymaganiach i małej lojalności 

  Dzisiejsza baza klientów jest ekstremalnie dobrze poinformowana, powiązana ze społecznością i żąda dostępu do usług w każdym miejscu i o każdej porze. Organizacje muszą nie tylko być przygotowane by zawsze i wszędzie służyć potrzebom klientów za pośrednictwem kanały wybranego przez tych ostatnich, ale muszą być także przygotowane do szybkiej reakcji na stale zmieniające się preferencje i zachowanie.

 • 2.2.  Ekonomia współpracy 

  Czy nam się to podoba, czy nie, żyjemy w gospodarce w ogromnym stopniu opartej na współpracy a trend ten będzie jeszcze bardziej się umacniał. Airbnb, Uber i Facebook są dowodem na to, że należy bez wątpienia wykorzystywać zalety innych osób by odnieść sukces w dzisiejszej gospodarce. Współpraca i konsumpcja zasobów biznesowych w sposób sensowny będą kluczowymi czynnikami sukcesu.

 • 2.3.  Rewolucjoniści—niższa bariera wejścia 

  W miarę jak termin “Uberyzacja” znalazł się w wielu znanych słownikach, stało się jasne, że w wielu branżach w bardzo szybkim tempie zdarzały się i będą się zdarzać rewolucje. Choć istnieje wiele przyczyn tych zakłóceń, można tu wymienić pięć najważniejszych czynników:

   •  Dostępność platform chmurowych, eliminująca potrzebę dokonywania dużych inwestycji kapitałowych w infrastrukturę przez nowych graczy
   •  Łatwy dostęp do informacji
   •  Łatwy dostęp do klientów końcowych
   •  Brak możliwości szybkiej reakcji na potrzeby klientów przez podmioty już działające na rynku
   •  Zmiana sposobu myślenia klienta — usługa ważniejsza niż marka
 • 2.4.  Zgodność regulacyjna 

  Dlaczego wejście w życie ustawy Dodd-Frank, umowy Basel i im podobnych było samo w sobie ogromnym przedsięwzięciem? Odpowiedź kryje się w fakcie, że właśnie tak funkcjonowały tradycyjne organizacje. Każda zmiana jest projektem, który zazwyczaj zaczyna się od zera, ponieważ nie ma odpowiedniego repozytorium zasobów, które można byłoby dobrze wykorzystać. Organizacje nie mogą pozwolić sobie na to, by dostosować znaczną część ich kapitału ludzkiego i innych zasobów tak, by tylko pozwalały wypełniać wymóg zgodności z regulacjami prawnymi.

 • 2.5.  Szybki przyrost danych 

  Wzrost liczby platform społecznościowych, Internetu Rzeczy (IoT) oraz gwałtowne przyspieszenie w sferze transakcji cyfrowych oraz przeniknięcie przez cyfryzację każdej sfery życia i działalności biznesowej poskutkowało niespotykanym dotąd wzrostem tempa tworzenia danych. Dane te — o ile są odpowiednio wykorzystywane — mają ogromne znaczenie dla biznesu. Organizacje muszą mieć odpowiednią strukturę i możliwości ich konsumpcji oraz wykorzystywać te informacje do swoich celów.

3. Wytyczne dla nowoczesnego przedsiębiorstwa 

 • 3.1.  Zrozumienie i wykorzystywanie zasobów 

  i możliwości biznesowych 

  Dla każdej inicjatywy modernizacyjnej kluczowe są możliwości i usługi łatwe do odnalezienia i konsumpcji — bez względu na to, czy pochodzą z samej organizacji, czy spoza niej. Bez nich każda zmiana wywołana wewnętrzną motywacją lub zewnętrznym nakazem staje się ogromnym projektem. Organizacje, które potrafią przekuć zewnętrzne dane w informacje istotne dla przedsiębiorstwa oraz zagwarantować ich wykorzystanie przez systemy i procesy uzyskają przewagę konkurencyjną.

 • 3.2.  Więcej sił dla przedsiębiorstwa 

  Gdy potrzeby i oczekiwania klienta końcowego zmieniają się w stale rosnącym tempie, niemal bez znaczenia jest dla IT dostarczanie jednej aplikacji w danym czasie. Zanim aplikacja ta lub zmiana zostanie wdrożona, zapotrzebowanie ulegnie zmianie. W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa potrzebują platformy, dzięki której będą mogły wdrażać innowacje i spełniać oczekiwania swoich klientów. Choć niektóre cele mogą poskutkować nowymi projektami informatycznymi, kluczową wytyczną w modernizacji jest zapobieganie sytuacji, w której każda potrzeba i pragnienie klientów stają się nowym projektem informatycznym.

 • 3.3.  Optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego 

  Bezpośrednie koszty wykonywania przez ludzi żmudnej pracy, która mogłaby i powinna zostać zautomatyzowana jest prawdopodobnie najmniej znaczącym kosztem tego działania. Morale, błędy, oceny i koszty rozliczeń — często pomijane — mają znacznie poważniejsze konsekwencje dla organizacji.

 • 3.4.  Poza audytami i zgodnością — zabezpieczanie zasobów i rzeczy 

  Zabezpieczanie informacji, ludzi i rzeczy bez wstrzymywania procesów biznesowych będzie kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie nowoczesnego przedsiębiorstwa. Jako że coraz więcej ludzi i rzeczy publikuje i konsumuje informacje, będzie to znaczącą wadą dla organizacji, które chcą jedynie spełnić wymogi lub regulacje bądź zasady audytu.

 • 3.5.  Budowanie relacji z klientem jako jednostką — segmentacja klientów 

  Około dziesięć lat temu panował trend przenoszenia centrów danych przez duże fundusze bliżej giełdy (lub łączenie ich). Dokonywano tego by wykorzystać każdą oferowaną przez rynek możliwość arbitrażu. W świecie handlu wysokich częstotliwości liczyła się każda nanosekunda.

  To samo można dziś powiedzieć o organizacjach, które przybliżają się do klienta końcowego. Sukces będzie mierzony czasem reakcji na możliwości i zagrożenia pochodzące od nowej generacji klientów, którzy są dobrze poinformowani, związani ze społecznością i wybredni. Minęły czasy segmentacji twojej bazy klientów na podstawie czynników geograficznych, języka czy czynników demograficznych oraz odpowiadania na ich potrzeby poprzez adresowanie swojej oferty na bazie tej segmentacji. Organizacje muszą dziś nie tylko rozumieć klienta w sposób bardzo bliski, ale muszą także rozumieć kontekst jego wypowiedzianych i niewypowiedzianych potrzeb oraz odpowiednio na nie reagować.

Modernizacja przedsiębiorstwa

3.6. Rozwijanie twojej bazy klientów 

Gdy twoje zasoby biznesowe zostaną zrozumiane i będą dostępne dla klientów, będzie ogromny potencjał dla gwałtownej ekspansji twojej bazy klientów. Będzie ona pochodną dwóch czynników. Jednym z nich są twoje zasoby, które po rozdzieleniu do odpowiedniego poziomu mogą być konsumowane przez znacznie większą liczbę klientów. Drugim jest fakt, że łatwo konsumowane zasoby mogą być łączone z innymi zasobami — niekiedy nieznanymi ci, dostarczając narzędzia biznesowe innym klientom końcowym, którzy w innym wypadku nie użyliby twoich zasobów.

4. Kluczowe obszary modernizacji 

Kluczowe obszary modernizacji są pochodną jej definicji i wytycznych.

Rdzeniem zasobów biznesowych są dane, procesy i reguły. Architektura biznesowa jest obszarem kluczowym dla zrozumienia możliwości przedsiębiorstwa i powiązanych zasobów. Zarówno metoda zrozumienia potrzeb użytkownika końcowego skierowana z góry do dołu, jak i metoda zrozumienia posiadanych zasobów — zorientowana z dołu do góry powinna być wykorzystana dla nadania priorytetu twojej inicjatywie.

Interfejsy programowania aplikacji (API) są kluczowe dla konwersji tych danych w zasoby biznesowe, które przedsiębiorstwo może rozumieć, mierzyć i konfigurować. Mapowanie podróży klienta i projektowanie ukierunkowane na użytkownika są metodami kluczowymi dla zrozumienia potrzeb klienta końcowego. Niezwykle istotnym dla IT mechanizmem, pozwalającym w sposób szybki, niezawodny i spójny udostępniać nowe możliwości działania jest DevOps. Chmura jest integralnym komponentem pozwalającym płynnie korzystać z zewnętrznych danych i zasobów. Mobilność jest nie tylko najważniejszym kanałem dostaw, ale w wielu przypadkach również czynnikiem zachęcającym przedsiębiorstwa do tego, by bliżej przyjrzały się swoim procesom biznesowym i ofertom.

 • 4.1.  Architektura biznesowa 

  Architektura biznesowa stanowi most między strategią biznesową a jej realizacją. Możliwości działania i modele operacyjne są dwoma najważniejszymi pochodnymi definicji architektury biznesowej i stanowią one fundament, od którego można zapoczątkować każde działanie modernizacyjne. Tworzą one podstawę dla zrozumienia tego, jakie (i w jaki sposób) procesy, osoby, dane i aplikacje łączą się by dostarczyć wartość klientowi końcowemu. Umożliwiają przedsiębiorstwu zrozumienie konsekwencji zmiany strategii względem jego ludzi, procesów i modeli biznesowych.

 • 4.2.  Pozyskiwanie, wirtualizacja i wizualizacja danych 

  Powszechnie wiadomo, że dane tworzone są w tempie szybszym niż kiedykolwiek wcześniej a tempo to może jeszcze wzrosnąć. Posiadanie danych jest ważne, ale kluczowa jest zdolność do analizy i dostarczania tych danych by zapewnić kluczowe informacje odpowiednim użytkownikom w odpowiednim czasie w formie łatwo przyswajalnej w kontekście użytkownika. Nadanie twoim użytkownikom możliwości, które pozwolą im podejmować najbardziej racjonalne decyzje dzięki szybkiemu zrozumieniu kluczowych wskaźników udostępnionych im za pomocą środowiska samoobsługowego jest kluczowe dla zatrzymania klientów.

  Większość organizacji utożsamia dogłębną analizę zastanych źródeł danych takich jak plik VSAM z inicjatywą ETL w zakresie przenoszenia wszystkich danych do systemu zarządzania relacyjną bazą danych, w którym analiza przeprowadzana jest przy pomocy zapytań SQL. W rezultacie powstaje wiele źródeł danych zawierających redundantne dane i tworzy to po drodze wiele problemów. Technologie i metody wirtualizacji danych powinny zostać poddane ocenie, tak by możliwe było wyciągnięcie wniosków na podstawie analiz danych z wielu źródeł i w różnym formacje bez kosztów i ryzyka związanego z metodami tradycyjnymi.

 • 4.3.  Architektura mikrousług i zarządzanie API 

  Mikrousługi są niezależnie tworzonymi i niezależnie utrzymywanymi komponentami budowanymi przy pomocy wybranego języka i platformy. Można z nich korzystać za pomocą zdefiniowanego interfejsu. Choć istnieją również inne ich definicje, sama definicja nie jest tak istotna. Ważny jest fakt, że są one całkowitym przeciwieństwem aplikacji monolitycznej i dlatego mają kluczowe znaczenie dla inicjatyw modernizacyjnych.

Posiadają one mikrofunkcje biznesowe, które można ze sobą łączyć by tworzyć większe funkcje. Z tego też powodu można je niezależnie zmieniać lub ulepszać bez naruszania spójności większego rozwiązania.

Interfejs programowania aplikacji (API) jest terminem znanym w branży technologicznej odkąd programiści tworzą systemy. Tradycyjne API ewoluowały a my jesteśmy świadkami niespotykanej dotąd eksplozji innowacji. Nowoczesne API są obecnie katalizatorem zmian, wiodąc do nowych modeli biznesowych i strumieni przychodów tworzonych poprzez ujawnianie funkcji biznesowych w sposób łatwy do wykorzystania i mogą być łączone z innymi funkcjami tak by tworzyć rozwiązanie. Kluczowe z perspektywy organizacji jest to, jak efektywnie użyć zasobów biznesowych i jak uczynić z nich produkt, który będzie konsumowany przez inne API i który będzie można dostosować tak, by był odpowiedzią na wiele modeli zaangażowania. API stanowią jedną z kluczowych dziedzin dla każdej inicjatywy modernizacyjnej, ponieważ oferują one platformę do realizacji prawdziwej wartości twoich zasobów.

4.4. Optymalizacja, automatyzacja i transformacja procesów 

Procesy należą do kluczowych zasobów biznesowych w każdej organizacji. Należy przeanalizować każdą możliwość usprawnienia twoich procesów biznesowych ukierunkowaną na zbliżenie ich do twoich celów biznesowych. Transformacja procesów to obejmujące wiele dyscyplin podejście pozwalające organizacjom na nowo tworzyć i przekształcać swoje działania biznesowe. Poza optymalizacją kosztów dzięki doskonałości operacyjnej, transformacja procesów pozwala każdemu pracownikowi angażować swoich klientów dzięki pozytywnemu, dostosowanemu do potrzeb doświadczeniu za pomocą inteligentnych, elastycznych i samodostosowujących się procesów biznesowych.

Automatyzacja procesów jest kluczem do zagwarantowania optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego. Przed jej dokonaniem konieczne jest jednak przeprowadzenie badań ukierunkowanych na przeprojektowanie procesów. Procesy zostały zdefiniowane w organizacjach w określony sposób ze względu na ograniczenia nakładane na wykorzystywane systemy oraz w konsekwencji braku technologii. Tempo oraz zakres transformacji i automatyzacji procesów rosną i będą nadal przyspieszać wraz z wykorzystywaniem takich technologii jak BlockChain, robotyczna automatyzacja procesów i Cognitive.

Reguły biznesowe i zarządzanie decyzjami 

Reguły biznesowe są często najmniej widocznym, choć najistotniejszym zasobem w każdej organizacji. Są one obecne wszędzie — w dokumentach polityk, w planach wynagrodzeń i często po prostu w umysłach pracowników.

Bardzo istotne jest by reguły były postrzegane i zarządzane jako zasób biznesowy. Muszą być widoczne dla użytkowników biznesowych i przez nich zarządzane. Użytkownicy biznesowi i inni interesariusze często podejmują decyzje nie zdając sobie sprawy z ich wszystkich konsekwencji i nie mają możliwości poznania skutków innej decyzji na realizację ich celów biznesowych. Interesariusze biznesowi muszą mieć pełną przejrzystość sytuacji i dostęp do informacji, tak by rozumieli konsekwencje zmian reguł w kontrolowanym środowisku by zapewnić lepsze dopasowanie do potrzeb biznesowych. Sukces każdej inicjatywy modernizacyjnej może zapewnić zebranie wszystkich reguł z całej organizacji, tak by zapewnić pełną przejrzystość działania.

4.5. DevOps 

DevOps jak wskazuje nazwa stanowi konwergencję programowania i technicznych działań operacyjnych. Często nie jest to właściwie rozumiane. Techniczne działania operacyjne to czynności związane z tworzeniem i wdrażaniem kodu, zapewnianiem środowiska, monitorowaniem oraz zarządzaniem wersjami. DevOps zajmuje bardziej kluczowe miejsce w twojej ogólnej strategii IT wraz z architekturą mikrousług, ponieważ usługi mogą być rozwijane na różnych platformach. Sukces twojego zespołu IT można ocenić na podstawie jego zdolności do niezawodnego dostarczania nowych funkcji w tempie i jakości spełniających potrzeby twojego przedsiębiorstwa. Dla spełnienia kryteriów decydujących o sukcesie kluczowe jest posiadanie rozbudowanej strategii DevOps.

DevOps i kontrola jakości 

Nie jest uzasadnione udostępnianie żadnej funkcji, jeśli nie cechuje się ona jakością na odpowiednim poziomie. Choć wszystkie organizacje rozumieją wagę testowania, cały cel DevOps i szybszych cykli udostępniania zostałby utracony jeśli testowanie odbywało się we własnym tempie. Organizacje zdolne do połączenia DevOps i testowania będą w stanie lepiej sprostać żądaniom klientów i utrzymać przewagę konkurencyjną.

4.6. Chmura hybrydowa 

Niezbędnym komponentem modernizacji jest zdolność do uzyskania analiz z danych zewnętrznych dla stałego doskonalenia i optymalizacji wewnętrznych działań operacyjnych celem ulepszenia i przyspieszenia obsługi twoich klientów. Większość danych zewnętrznych pozyskiwana jest z interakcji zachodzących poza granicami organizacji: z interakcji społecznościowych, Internetu Rzeczy itd. Infrastruktura chmury hybrydowej staje się kluczowa dla konsumpcji tych zewnętrznych danych i wykorzystania ich w systemach operacyjnych. Pomaga ona również odkrywać i konsumować usługi od innych organizacji celem ulepszenia własnej oferty. Innymi słowy chmura hybrydowa stanowi ważny mechanizm integrujący twój system rejestracji z systemami przechowującymi dane i systemami interakcji stale ulepszając i wzbogacając twoje możliwości dotarcia do klientów końcowych.

Cloud-Based SDLC 

Chmura zmienia sposób, w jaki aplikacje są projektowane, testowane i wdrażane. Choć głównym czynnikiem przemawiającym za tą zmianą są koszty, istotna jest również elastyczność i szybkość wdrażania nowych aplikacji. Programowanie oparte na chmurze stanowi również możliwość oceny i wykorzystywania zaprezentowanych przez inne organizacje możliwości, które najlepiej odpowiadają twoim celom i ograniczeniom. Choć nadal większość programistów pracuje w środowisku desktopowym, wkrótce na prowadzenie wysuną się organizacje, które przyjęły model SDLC.

4.7. Mobilność 

Organizacje postrzegające urządzenia mobilne jako kolejny kanał, do którego muszą dostarczać swoje treści i usługi nie rozumieją jego pełnego potencjału biznesowego. Mobilność musi być postrzegana jako szansa na dostarczanie nowych możliwości i ofert klientowi. Dla takich możliwości i ofert brakowało wcześniej odpowiedniego przypadku zastosowania ze względu na brak kontekstu lub możliwości działania w czasie rzeczywistym. Mobilność jest również kluczem do zrealizowania pełnego potencjału przedsiębiorstwa.

 • 4.8.  Powitanie ery kognitywnej 

  Cognitive jest jedną z najważniejszych dziedzin, w które może praktycznie zaangażować się przedsiębiorstwo. Poza oczywistymi korzyściami związanymi z optymalnym wykorzystaniem kapitału ludzkiego, Cognitive prowadzi organizację w kierunku ciągłego doskonalenia w każdej sferze.

  Wzrost ilości danych i treści stanowi główny czynnik, dla którego Cognitive zaczyna zajmować kluczową pozycję w organizacjach myślących przyszłościowo. Dane i treść mają wartość o tyle, o ile przedsiębiorstwa są w stanie je wykorzystać w celu udoskonalenia swoich interakcji z klientem końcowym. Ogromny wzrost ilości danych oznacza, że prawie żadna organizacja nie ma czasu ani zasobów, które pozwoliłyby zrobić z nich użytek wykorzystując do tego wyłącznie kapitał ludzki. Muszą one nie tylko rozumieć dane, ale także wyciągać z nich wnioski. Organizacje muszą przyjąć i zaakceptować erę Cognitive i usługi Cognitive ponieważ używają danych z kanałów społecznościowych i Internetu Rzeczy w swoich procesach decyzyjnych dotyczących działań operacyjnych.

  Chcąc uzyskać przewagę konkurencyjną organizacje muszą dostrzegać fakt, że Cognitive odgrywa główną rolę w dziedzinach takich jak zarządzanie procesami i decyzjami, treścią oraz infrastrukturą. Cognitive może nie tylko zapewnić niższe koszty operacyjne, ale również zapobiec przestojom w działaniach operacyjnych i ciągłości biznesowej, co miałoby znaczący, negatywny wpływ na koszty i markę.

 • 4.9.  Mapowanie podróży klienta i projektowanie ukierunkowane na użytkownika 

W aktualnym środowisku, gdy klienci posiadają dobry dostęp do informacji i wiele możliwości działania kluczowe jest, by traktować każdego klienta jak jednostkę — lub, innymi słowy, segmentować go. Minęły dni gdy projektowano systemy adresowane do grup wyodrębnianych na podstawie kryteriów geograficznych lub demograficznych. Organizacje, które mogą zaoferować odpowiednie usługi we właściwym czasie właściwym odbiorcom (i to tylko wyłącznie odpowiednie usługi) uzyskają przewagę konkurencyjną. Dlatego też organizacje będą musiały zrozumieć potrzeby i życzenia klientów zanim zwrócą się oni do nich w tej kwestii. Odnosi się to również to klientów wewnętrznych, np. innych gałęzi przedsiębiorstwa.

5. Pierwsze kroki 

 • 5.1.  Modernizacja jest inicjatywą biznesową 

  Choć z inicjatywą modernizacji mogą być powiązane pewne czynniki technologiczne, należy pamiętać, że modernizacja jest inicjatywą biznesową z jasno określonymi czynnikami biznesowymi. Inicjatywie modernizacyjnej powinno towarzyszyć zaangażowanie kierownictwa, wyraźnie zdefiniowany przypadek biznesowy i czynniki sukcesu. Modernizacji nigdy nie należy postrzegać jako inicjatywy zerojedynkowej. W jej ramach może się mieścić wiele projektów, należy też wyraźnie zdefiniować zyski oraz zmierzyć ich wpływ w miarę osiągania poszczególnych kamieni milowych.

 • 5.2.  Warsztaty API 

  Mimo iż klientem końcowym każdego API jest klient korzystający z aplikacji na wybranym przez siebie urządzeniu, bezpośrednim i bardzo ważnym konsumentem API jest programista działający w twojej organizacji lub poza nią. API powinny być projektowane i dostarczane w taki sposób, by były łatwe w konsumpcji i odpowiednie dla programisty. API powinno uwzględniać osobę programisty, komu ma on służyć i jakim potrzebom powinien sprostać.

  Jednocześnie cały sens API można utracić próbując zrozumieć dokładne okoliczności użytkowania API przez klienta końcowego. Faktem jest, że aplikacje końcowe posiadają najczęściej funkcje wykorzystujące API wraz z wieloma innymi usługami, których nie jesteśmy świadomi projektując API.

  Konieczne jest utrzymanie równowagi między zrozumieniem celów programisty i klienta końcowego, z jednoczesnym zachowaniem zaufania co do faktu, że programiści lepiej znają potrzeby swoich klientów i że obsługują API w zgodzie z własną kreatywnością. Warsztaty API są wspaniałym sposobem na zorganizowanie spotkania interesariuszy i wypracowania wspólnej perspektywy oraz priorytetów w zakresie projektowania i programowania API poprzez zrozumienie potrzeb klienta końcowego oraz aktualnego portfolio zasobów i ich kondycji.

 • 5.3.  Warsztaty z architektury biznesowej 

  Przed omówieniem mikrousług i API niezwykle ważne jest by pamiętać, że sedno architektury mikrousług tkwi w ujęciu przez nią potencjału biznesowego. Zrozumienie całej architektury biznesowej i zdolność do mapowania procesu tworzenia wartości do poziomu podstawowego potencjału biznesowego jest działaniem kluczowym. Warsztaty z architektury biznesowej powinny być również wykorzystywane jako sposób priorytetyzacji inicjatywy w oparciu o wartość biznesową zdolności i oferowanych usług.

 • 5.4.  Warsztaty z przekształcania procesów 

  Bez względu na to, czy dzieje się to w ramach inicjatywy modernizacyjnej, czy poza nią, organizacje powinny badać potrzebę transformacji swoich procesów nie tylko pod kątem ich automatyzacji i optymalizacji, ale również w kierunku ich pełnego dostosowania do celów biznesowych. Procesy biznesowe powinny być wykorzystywane jako czynnik przewagi konkurencyjnej, który nie tylko pomoże organizacjom prowadzić wysoce zoptymalizowane działania operacyjne, ale pomoże im również wchodzić w interakcję z klientem końcowym w sposób zwiększający jego satysfakcję i wspierający zatrzymanie klientów.

 • 5.5.  Ocena wartości biznesowej 

  Inicjatywy modernizacyjne mogą być tworzone w wielu formach i mogą mieć szerokie spektrum w sensie ich skali. Choć większość ludzi słysząc termin „modernizacja przedsiębiorstwa” myśli o dużej inicjatywie modernizacji komputerów mainframe, organizacje mogą myśleć o inicjatywach modernizacji w kontekście aplikacji typu gruby klient, ponownego wykorzystania i ulepszenia funkcji dostarczanych przez duże, gotowe rozwiązania a nawet zastąpienia procesów masowych procesami realizowanymi w czasie rzeczywistym.

  Choć w większości przypadków inicjatywa modernizacyjna zapewni bardzo wysokie ROI — o ile zostanie prawidłowo przeprowadzona — mogą zdarzyć się scenariusze, gdy koszty przewyższą zyski. Zawsze zaleca się przeprowadzenie oceny wartości biznesowych oraz analizy porównawczej bezpośrednich i pośrednich korzyści i kosztów celem dowiedzenia uzasadnienia biznesowego danej inicjatywy. Jednym z ważnych czynników, o których należy pamiętać i które należy dogłębnie przeanalizować przeprowadzając analizę wartości biznesowej inicjatywy modernizacyjnej jest koszt powstrzymania się od działań. Jest to kluczowe, ponieważ w obecnych czasach rozważnym byłoby założenie, że szanse biznesowe i warunki konkurowania będą zmieniały się bardzo szybko i w sposób radykalny.

 • 5.6.  Tworzenie struktury programu zarządzania 

  Działania modernizacyjne stanowią często portfolio inicjatyw mieszczących się w ramach jednego, ogólnego programu. Zarządzanie programem jest dziedziną, która pozwoli ci zarządzać portfolio inicjatyw jak jedną, ujednoliconą strategią biznesowo-technologiczną. Umożliwia ono zespołom planowanie ogólnych działań i zarządzanie priorytetami, zasobami oraz finansowanie w modelu z góry do dołu.

  W zarządzaniu programem kluczowe jest podjęcie decyzji co do tego, jakie metodologie programowe i projektowe zostaną wykorzystane i kiedy to nastąpi. Np. zastąpienie dotychczasowej aplikacji służącej jako system przechowywania danych może być świetnym kandydatem dla podejścia „kaskadowego”, natomiast projekt wymagający wprowadzenia innowacji i kilkakrotnych walidacji będzie świetnym kandydatem dla SAFe (Scaled Agile Framework) lub czystej metody Agile. Tego rodzaju różnorodne projekty mogą być inicjowane, wykonywane i dostarczane zgodnie z wcześniej zdefiniowanym planem.

  Co zatem jest potrzebne by rozpocząć zarządzanie programem? Po pierwsze — stworzenie kluczowego zespołu — Komitetu Wykonawczego, w którego skład będą wchodzili liderzy biznesowi, kierownicy programów/projektów, architekci, programiści, pracownicy ds. dostarczania i reprezentacja wymagań w zakresie zgodności. Zespół powinien podjąć się zdefiniowania procesu kontroli zarządzania programem.

  Po drugie należy zidentyfikować kandydatury projektów do pilotowania, a następnie określić, w jaki sposób ogólny zakres programu zostanie podzielony na małe projekty i inicjatywy.

  Na koniec należy określić, które procedury i metody mają zostać wykorzystane do realizacji i monitorowania tych inicjatyw oraz zarządzania nimi i raportowania informacji na ich temat.

  Do dzieła!